Ładowanie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
b )Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
c) Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ;
d) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
f) Regulamin – niniejszy dokument;
g) Sprzedawca – OVLY PIOTR ZAJAS, ul. św. Jana 11/4 Katowice 40-012, NIP: 5492458611 REGON: 386048878 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
h) Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
i) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
j) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;
l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://wylecztradzik.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://wylecztradzik.pl/.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Klient zobowiązany jest do:
a) podawania przy zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów ;
c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
III. Umowa sprzedaży towarów
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Materiały i zdjęcia na stronie internetowej Sklepu mają charakter poglądowy i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie należy ich wykorzystywać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego zapoznania z dokładniejszymi i aktualnymi informacjami.
Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
Składanie Zamówienia możliwe jest bez formularza rejestracyjnego.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia rodzi za sobą obowiązek zapłaty. Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za zamówiony produkt, na koncie bankowym należącym do Sprzedawcy. Obsługa Sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby skrócić czas realizacji dostawy do minimum.
Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy jest złożenie Zamówienia oraz uiszczenie powstałej należności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Klient ma możliwość realizacji wcześniej otrzymanych kuponów rabatowych w momencie składania zamówienia, wedle zasad określonych na stronie https://wylecztradzik.pl/.
Usługi
Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów :
a) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
Dostawa towarów
Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat związanych z dostawą Towaru.
Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
Ceny /Płatności
Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
Ceny naszych produktów mogą ulegać zmianie jednak Obowiązują ceny w momencie składania zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy płatności :

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b) płatność elektroniczna Przelewy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
c) płatność elektroniczna iMoje

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży towarów fizycznych bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu zaznaczając że produkt nie może być użyty oraz naruszony. Nie dotyczy produktów cyfrowych (w tym kursów, i wszystkich usług, które są świadczone drogą elektroniczną)
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ( kontaktując się z sprzedawcą)
Termin 14-dniowy (dni kalendarzowych) liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowy.
Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, dołączając do niego dowód zakupu.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
VIII. Tryb reklamacyjny
Sprzedawca posiada dostatecznie sformalizowaną procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamację zgodnie z niniejszą procedurą.
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje należy kierować na adres
OVLY PIOTR ZAJAS, ul. Piastowska 98, Łęki 32-651
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację .
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni roboczych. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres wskazany w ust.4.
Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
Np. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
Dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W wypadku Klientów , będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Klauzula Force majeure (Siła wyższa)
Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą.. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż pięć (5) dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.
Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
XII. Postanowienia końcowe
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Sprzedawca informuje na stronach swojego sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed opublikowaniem zmienionych postanowień Regulaminu na
stronach sklepu https://wylecztradzik.pl/

UMOWA OKREŚLAJĄCA ZASADY
korzystania z usługi

Przedmiot Umowy
Na podstawie niniejszej Umowy Ovly zobowiązuje się udostępnić, a Klient nabywa dostęp do programu Heal.
Używane w treści Umowy pojęcia mają znaczenie nadane w Regulaminach, chyba, że z treści niniejszej Umowy wyraźnie wynika inne znaczenie.
Dostęp do Heal jest świadczony w oparciu o niniejszą Umowę oraz Regulaminy. W celu korzystania z programu Heal Klient powinien posiadać Konto w portalu WyleczTradzik założone w oparciu o Regulaminy. W przypadku braku Konta Klienta w portalu Ovly zobowiązuje się umożliwić Klientowi nieodpłatną rejestrację Konta w portalu WyleczTradzik. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminami oraz akceptuje ich postanowienia. Regulamin korzystania z Heal Premium stanowiący Załącznik nr 1. Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy.
W ramach Heal (zależnie od wybranego pakietu tj, Regular, Standard, Premium) Ovly zobowiązuje się świadczyć klientowi krok po kroku:
Indywidualna terapia (prowadzona przez kosmetologa)
Spis wymaganych badań (po przeprowadzeniu wywiadu)
Stała opieka kosmetologa (monitorowanie całej terapii wraz z możliwością zadania pytania poprzez portal, który udostępnia Ovly)
Roczny dostęp do platformy www dla klienta (historia konwersacji)
Kurs jak prawidłowo korzystać z kosmetyków (materiał wideo dostępny po okresie 7 dniowej gwarancji)
Akademia Wylecz Trądzik (prywatna grupa na portalu Facebook)
Indywidualna suplementacja (przekazana po analizie problemu dostępność po 7 dniowej gwarancji)
Konsultacja z dietetykiem (w cenie dostęp do 1 konsultacji z dietetykiem po upływie okresu 7 dni gwarancji)
Plan żywieniowy (w cenie dostęp do jednego planu żywieniowego 3 dniowego,po konsultacji z dietetykiem, po upływie okresu 7 dni gwarancji)
Dodatkowe świadczenia na rzecz Przedsiębiorcy mogą zostać określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Świadczenia będą dostarczane w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, chyba że Załącznik nr 1 stanowi inaczej.
Ovly oświadcza, iż przedmiot Umowy opisany w pkt. 1.4 jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Wynagrodzenie i sposób płatności

Wynagrodzenie jest płatne z rocznie lub miesięcznie (jeśli miesięcznie, liczba opłat 12, miesiąc po miesiącu).

Płatności za korzystanie z Programu należy dokonywać w sposób określony w niniejszej Umowie oraz w Regulaminach.
Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Ovly.

Dostęp do programu Heal Premium oraz kolejne okresy dostępności
Dostęp do programu Heal Premium w danym Okresie Abonamentowym jest warunkowany uiszczeniem opłaty odpowiadającej temu Okresowi Abonamentowemu.
Umowa zostaje zawarta na czas określony jednego Roku Abonamentowego

Brak płatności. Prawo odstąpienia od Umowy
W przypadku braku zapłaty za Okres Abonamentowy lub Rok Abonamentowy w terminie, stają się natychmiast wymagalne, a Ovly ma prawo wstrzymania świadczenia pakietu Heal Premium.
W przypadku braku zapłaty w sposób określony w pkt 3.3. za kolejny Okres Abonamentowy lub kolejny Rok Abonamentowy Ovly zaprzestaje świadczenia programu Heal Premium na kolejny Rok Abonamentowy i niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu. Jeśli Klient rezygnuje z przedłużenia programu Heal Premium warunki promocyjne regulowane niniejszą Umową przestają obowiązywać, a ponowne zawarcie Umowy korzystania z Heal Premium będzie warunkowane w szczególności wyższym wynagrodzeniem za korzystanie z programu Heal Premium, niż to określone w pkt. 2.1.
Strony, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.1.-6.3., wyłączają prawo odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Przedsiębiorcę. Ovly ma prawo wypowiedzieć Umowę na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyny lub przez problemy biznesowe.

Prawo autorskie
Treść przekazanych Przedsiębiorcy materiałów jest chroniona prawami autorskimi i należy do Ovly a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
Klient otrzymuje dostęp do warsztatów, szkoleń, materiałów lub innych utworów i może je użytkować zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczególności odtwarzać odpowiednie programy komputerowe lub strony internetowe. Zabronione jest rozpowszechnianie, przekazywanie, udostępnianie i odtwarzanie publiczne pełnej lub częściowej zawartości warsztatów, szkoleń, materiałów lub plików bez względu na cel i formę tych działań.
Wszelkie prawa autorskie i prawo własności intelektualnej do przekazanych produktów przynależą wyłącznie do Ovly.
6. Gwarancja
6.1. Okres gwarancji wynosi 7 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia Umowy.
6.2. Jeśli przedmiot niniejszej Umowy nie będzie satysfakcjonował Klienta ma on prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie określonym w pkt. 6.1. a Ovly zobowiązuje się zwrócić Przedsiębiorcy uiszczone przez Przedsiębiorcę wynagrodzenie do 14 dni roboczych.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, Strony zastąpią to postanowienie innym mającym moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie najbliższy do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego, pozostałe zaś postanowienia Umowy zachowają moc.
7.2. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu pozostałych Stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Ovly.
7.3. W sprawach nieunormowanych Umową stosuje się odpowiednio Regulaminy, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.